Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้
Browsing Tag

ศูนย์วิจัยทองคำ

ศูนย์วิจัยทองคำ หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำ หรือ Gold Price Sentiment Index หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ หรือ Gold Trader Consensus หมายถึง บทสรุปความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ค้าทองคำภายในประเทศและจัดรวบรวมเป็นบทสรุปรวม

วัตถุประสงค์ สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมตลอดถึงการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” โดยผลงานและการใช้ผลงานการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานะ ศูนย์วิจัยทองคำ มีสถานะเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษาของหน่วยงานของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีเจตนาจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรแยกต่างหากจากสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง หรือมหาวิทยาลัย

ขอบเขตของความร่วมมือ

4.1 รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย

4.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

4.3 จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ

4.4 บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงาน

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

website: goldresearchcenter.com

 

GRC
GRC

ทิศทางทอง-ดัชนีทองคำ ก.ย.66 คุยกับ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.GRC

ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ เดือน ก.ย.66 อยู่ที่ระดับ 57.69 เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. ที่ระดับ 56.26 จุด หรือเพิ่มขึ้น 1.43 จุด…

นักลงทุนและโบรกทองส่วนใหญ่เชื่อราคาทองคำจะบวกต่อในสัปดาห์หน้า

ผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย.2566 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

นักลงทุนเชื่อมั่นทองคำสัปดาห์หน้าบวก ติดตามเงินบาทมีผลต่อทองไทย

ผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.2566 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

นักลงทุนมองทองคำบวกต่อในสัปดาห์หน้า ขณะที่ผู้ค้าทองเชื่อราคาทรงตัว

ผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ย.66 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทาง-ดัชนีราคาทองคำ ส.ค.66 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผ.อ.ศูนย์วิจัยทองคำ

ดัชนีเชื่อมั่นราคาทองคำ ส.ค.66 ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. จากระดับ 53.65 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.26 เพิ่มขึ้น 2.61 จุด…

ศูนย์วิจัยทองคำเผยดัชนีทอง ส.ค.บวก เหตุ นลท.คลายกังวลดอกเบี้ยเฟด

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ เดือน ส.ค.66 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.66…

ผู้ค้ามองภาพทองคำยังดูดี ขณะที่นักลงทุนลังเล ปัจจัย ศก.เงินบาทคาดเดายาก

ผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.66 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More