Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้
Browsing Tag

ศูนย์วิจัยทองคำ

ศูนย์วิจัยทองคำ หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำ หรือ Gold Price Sentiment Index หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ หรือ Gold Trader Consensus หมายถึง บทสรุปความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ค้าทองคำภายในประเทศและจัดรวบรวมเป็นบทสรุปรวม

วัตถุประสงค์ สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมตลอดถึงการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” โดยผลงานและการใช้ผลงานการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานะ ศูนย์วิจัยทองคำ มีสถานะเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษาของหน่วยงานของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีเจตนาจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรแยกต่างหากจากสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง หรือมหาวิทยาลัย

ขอบเขตของความร่วมมือ

4.1 รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย

4.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

4.3 จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ

4.4 บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงาน

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง และ มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

website: goldresearchcenter.com

 

GRC
GRC

ทิศทางทองคำ-ดัชนี ก.ค.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ ก.ค.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทางทองคำ-ดัชนี มิ.ย.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ มิ.ย.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ ดัชนีทองคำ

ดัชนีทอง มิ.ย.67 ลดครั้งแรกรอบ 11 เดือน นลท.กังวลเฟดคงดอกเบี้ยยาว

ดัชนีเชื่อมั่น ราคาทองคำ มิ.ย. 67 ปรับลดครั้งแรกในรอบ 11 เดือน เหตุนักลงทุนกังวลเฟดคงดอกเบี้ยระดับสูงอีกยาว ดร.พิบูลย์ฤทธิ์

ทิศทางทองคำ-ดัชนี พ.ค.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ พ.ค.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทางทองคำ-ดัชนี เม.ย.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ เม.ย.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทางทองคำ-ดัชนี มี.ค.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ มี.ค.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ

ทิศทางทองคำ-ดัชนี ก.พ.67 ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ

เกาะติดทิศทางราคาทองคำและดัชนีทองคำ ก.พ.67 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ

มองSPDR สะท้อนแนวคิดนักลงทุนทอง: ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.GRC

มอง SPDR สะท้อนแนวคิดนักลงทุนทองคำ สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทองคำ "กองทุน

ทั้งนักลงทุนและผู้ค้าทองคำเชื่อสัปดาห์นี้ราคาทองคำบวกต่อเนื่อง

ผลสำรวจมุมมอง ราคาทองคำ ในประเทศระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค.67 จากการสำรวจ โดย ศูนย์วิจัยทองคำ14 ผู้ทองคำที่ได้ร่วมตอบแบบสำรวจ 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More