Gold Around
ราคาทองคำ ข่าวสารและแนวโน้มราคาทองคำวันนี้

(GoldAround.com) ก.คลัง อุ้มผู้ประกอบการทั่วไปขยายเวลายื่นแบบฯ เพื่อสู้ศึกไวรัส COVID-19

- Advertisement -

0 517

- Advertisement -

กระทรวงการคลังได้เพิ่มเติมผู้ได้ร้บสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากรให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป จากเดิมที่ให้เฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องปิด สถานประกอบตามคำสั่งของทางราชการ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวจากประกาศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 25631 เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เช่น ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องการยื่นแบบภาษีต้องถูกกักตัวจากโควิด-19 จนไม่สามารถทำงานได้ หรือสำนักงานบัญชีที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อเตรียมทำบัญชีและภาษี หรือสถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันกับสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน และให้ผู้ประกอบการพิจารณาให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net/politics/news-434019

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

- Advertisement -

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1 แบบ ภ.ง.ด.2 แบบ ภ.ง.ด.3 แบบ ภ.ง.ด.53 และแบบ ภ.ง.ด.54) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2.ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ.30) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ส่วนในกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ.36) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ.40) ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4.อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส.4 แบบ อ.ส.4ก และแบบ อ.ส.4ข) ที่ต้องยื่นชำระอากรแสตมป์ภายในวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

- Advertisement -

ในปัจจุบันกรมสรรพากรมีระบบที่สนับสนุนการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดการเดินทางไปชำระภาษีอากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรพื้นที่สาขาได้อีกด้วย

- Advertisement -

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More